You are here

Ik ben failliet. Wat nu?

Krijg je te maken met een faillissement, dan kan je aanspraak maken op het overbruggingsrecht.

 

Wie kan aanspraak maken op het overbruggingsrecht?

 • Zelfstandigen die failliet werden verklaard.
 • Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die hun schulden niet kunnen betalen door kennelijk onvermogen en voor wie een collectieve schuldenregeling geldt.
 • Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet werd verklaard.

 

Waaruit bestaat het overbruggingsrecht?

 • Je behoudt je rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum 4 kwartalen zonder dat je je bijdragen moet betalen.
 • Je krijgt elke maand een uitkering en dit gedurende maximum 12 maanden.

Je kan verschillende keren een beroep doen op het overbruggingsrecht. Voorwaarde is wel dat de totale duur tijdens je volledige beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden. Ook de duur van het overbruggingsrecht bij gedwongen stopzetting en bij stopzetting om economische redenen telt mee voor de maximumduur.

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
 • Je bent verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van het vonnis van faillietverklaring of van de stopzetting van je activiteit (bij collectieve schuldenregeling) en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen.
 • Je bent in de voorafgaande periode de bijdragen verschuldigd als hoofdberoep.
 • Je hebt tijdens een tijdvak van zestien kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op de stopzetting, gedurende minstens vier kwartalen effectief bijdragen betaald.
 • Je oefent geen beroepsactiviteit meer uit en geniet ook geen vervangingsinkomen vanaf de eerste werkdag na de dag van de uitspraak van het faillissement of na de stopzetting (bij collectieve schuldenregeling).
 • Je bent niet strafrechtelijk veroordeeld in het kader van het faillissement en hebt je onvermogen niet manifest georganiseerd (bij collectieve schuldenregeling).

 

Hoeveel bedraagt de uitkering van het overbruggingsrecht?

De uitkering van het overbruggingsrecht is afgestemd op het minimumpensioen voor zelfstandigen. Het bedrag varieert naargelang je al dan niet een gezin ten laste hebt.

maandelijks zonder gezinslast: 1.253,83 euro

maandelijks met gezinslast: 1.566,79 euro

 

Hoe vraag ik het overbruggingsrecht aan?

Vraag het overbruggingsrecht aan bij je socialeverzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op dat van het vonnis van faillietverklaring of de stopzetting (bij collectieve schuldenregeling).