Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2023

Nr. Titel Datum
Advies 2023/23 Aanpassingen aan het sociaal strafwetboek 21/12/2023
Advies 2023/22 Ondersteuning van zelfstandigen inzake mentaal welzijn op het werk - verdeelsleutel voor de financiering 21/12/2023
Verslag 2023/05 Evaluatie van het statuut van de student-zelfstandige 18/12/2023
Advies 2023/21 Bedragen van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor 2024 14/12/2023
Advies 2023/20 Bedragen van de evenwichtsdotatie 2024 14/12/2023
Advies 2023/19 Pensioenmaatregelen 15/11/2023
Advies 2023/18 Alternatieve financiering van het stelsel van de zelfstandigen vanaf 2024 14/11/2023
Advies 2023/17 Invoering van een inhoudingsverplichting in geval van sociale schulden en een register voor werkende vennoten en helpers 31/10/2023
Advies 2023/16 Ondersteuning van zelfstandigen ter vrijwaring van het mentaal welzijn op het werk 27/10/2023
Advies 2023/15 Statuut van de jonge helper 23/10/2023
Advies 2023/14 Technische wijzigingen aan het koninklijk besluit van 13 maart 2023 inzake de Kunstwerkcommissie 12/10/2023
Verslag 2023/04 De wet op de aard van de arbeidsrelaties 19/07/2023
Verslag 2023/03 Actualisatie 2023 - Voorafbeelding van de begroting 2024 - Meerjarenramingen 2025-2028 10/07/2023
Advies 2023/13 Geboorte van een levenloos kind: technische wijzigingen aan bepaalde uitkeringen 03/07/2023
Advies 2023/12 Mantelzorg: technische wijzigingen 07/06/2023
Advies 2023/11

Bedragen van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor 2023

25/05/2023
Advies 2023/10

Bedragen van de evenwichtsdotatie 2022 en 2023

25/05/2023
Advies 2023/09

Aanpassingen aan de moederschaps- en geboortehulp

25/05/2023
Advies 2023/08

Een toekomstbestendige digitale sociale zekerheid

25/05/2023
Advies 2023/07 Programmawet 25/04/2023
Advies 2023/06 Arbeidsongevallenverzekering voor zelfstandige medewerkers werkzaam via een digitaal opdrachtgevend platform 20/04/2023
Verslag 2023/02 Voorstel van begrotingscontrole 2023 – Meerjarenramingen 2024-2028 29/03/2023
Advies 2023/05 Aanpassing van artikel 6bis 22/03/2023
Advies 2023/04 Tegengaan van heraansluitingen na schrapping wegens fictieve aansluiting 16/03/2023
Advies 2023/03 Betere bescherming van de pakketbezorgers 13/03/2023
Advies 2023/02 Voorstel van resolutie: Bewustmaking van jonge werknemers over de loopbaansamenstelling en pensioenopbouw 07/03/2023
Advies 2023/01 Gunstige bijdrageregeling voor personen met een handicap 27/02/2023
Verslag 2023/01 Tweede begrotingscontrole 2022 - Definitief begrotingsontwerp 2023 26/01/2023