Bijdrage voor publieke mandaten

Private en publieke instellingen waarin minstens één publiek mandaat vergoed wordt, m.a.w. waarvoor een beloning toegekend of voorzien is, moeten eventueel een bijdrage betalen.

De bijdragen kunnen fiscaal gelijkgesteld worden met sociale bijdragen.

Wanneer moet ik als instelling een bijdrage betalen voor de publieke mandatarissen?

  • Krijgt de publieke mandataris een vergoeding van meer dan 200 euro, dan moet je als instelling een bijdrage betalen op het deel dat de 200 euro overschrijdt. 
  • Krijgt de publieke mandataris een vergoeding van maximum 200 euro, dan moet je als instelling geen bijdrage betalen voor deze publieke mandataris.

Opgelet! Vermeld deze publieke mandataris wel in je aangifte.

Het bedrag van 200 euro wordt geïndexeerd. Voor het bijdragejaar 2024 (beloningen 2023) bedraagt het bedrag 310 euro.

Hoeveel bijdrage moet ik betalen voor de publieke mandatarissen?

Het bedrag van de bijdrage is 23% van het bruto bedrag van alle beloningen die tijdens het voorgaande jaar aan je publieke mandatarissen werden toegekend en die het vrijgestelde bedrag overschrijden.

Het bedrag dat je als instelling jaarlijks moet betalen, wordt elektronisch meegedeeld na het indienen van je aangifte.

Wanneer moet de bijdrage betaald zijn?

De bijdrage moet betaald zijn voor 1 juli.

Een bijdrage wordt als betaald beschouwd op de dag waarop het bedrag op de rekening van het RSVZ staat.

Vergeten te betalen?

Betaal je te laat, dan kan het RSVZ sancties nemen:

  • 1% verhoging per maand vertraging, tot en met de maand van betaling
  • een administratieve geldboete van 100 tot 1.250 euro

Kon je niet op tijd betalen door overmacht of in andere behartigenswaardige gevallen, dan kan het RSVZ de verhogingen eventueel geheel of gedeeltelijk kwijtschelden.

Voorwaarden

  • de hoofdsom is ondertussen volledig betaald
  • je kan bewijzen dat je niet op tijd kon betalen door overmacht of een behartigenswaardig geval

Dien hiervoor als instelling een aanvraag in bij het RSVZ.

Waarvoor dient de bijdrage voor de publieke mandatarissen?

De opbrengst van de bijdrage voor de publieke mandatarissen gaat in de eerste plaats naar de financiering van het sociaal statuut der zelfstandigen (na aftrek van de administratiekosten van het RSVZ). 

Hiervoor werd een bepaald bedrag aan inkomsten gebudgetteerd. De meer-inkomsten worden verdeeld tussen de financiering van het zelfstandigen- en het werknemersstelsel.

Vragen over de regeling voor publieke mandatarissen?