You are here

Ik ben arbeidsongeschikt. Op hoeveel uitkering heb ik recht?

Vanaf de vijftiende dag dat je arbeidsongeschikt bent, kent je ziekenfonds je een dagvergoeding toe voor elke dag van het jaar, behalve voor de zondagen.

Het bedrag dat je krijgt, hangt af van je gezinssituatie en de duur van je arbeidsongeschiktheid.

 • tijdens het eerste jaar (primaire arbeidsongeschiktheid): je kunt een vergoeding krijgen, behalve tijdens de eerste 14 dagen.
 • vanaf het tweede jaar: je kan als erkend invalide een verhoogde vergoeding krijgen.

 

Bedragen uitkering voor arbeidsongeschiktheid

  Tijdens de eerste 14 dagen Vanaf de vijftiende dag (per dag) Na 12 maanden zonder gelijkstelling Na 12 maanden met gelijkstelling
Met gezinslast - 60,26 euro 60,26 euro 60,26 euro
Alleenstaand - 48,22 euro 48,22 euro 48,22 euro
Samenwonend - 36,47 euro 36,47 euro 40,78 euro

Voorwaarden

Om een uitkering voor arbeidsongeschiktheid te kunnen krijgen, moet je:

 • aangesloten zijn bij een ziekenfonds;
 • je hoedanigheid als gerechtigde bewijzen voor het tweede en het derde kalenderkwartaal voor dat waarin je arbeidsongeschikt werd ;
 • je arbeidsongeschiktheid binnen de 14 dagen laten erkennen;
 • een attest van onderwerping aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering kunnen voorleggen;
 • een wachttijd van 6 maanden doorlopen hebben (of van de wachttijd vrijgesteld zijn);
 • bewijzen dat tijdens de wachttijd je sociale bijdragen betaald hebt;
 • je hoedanigheid van gerechtigde zonder onderbreking aantonen.

 

Extra uitkering bij hulp van derden

Je kan recht hebben op een extra uitkering van 22,28 euro per dag (forfaitair bedrag) voor hulp van derden vanaf de 4de maand dat je arbeidsongeschikt bent wanneer je:

 • Ofwel erkend bent als arbeidsongeschikt en aangewezen bent op hulp van derden
 • Ofwel erkend bent als invalide en een persoon ten laste hebt

Om je graad van afhankelijkheid van derden te bepalen, krijg je een score voor 6 activiteiten:.

 1. Je kan je verplaatsen.
 2. Je kan zelf eten en zelf maaltijden bereiden.
 3. Je kan zelf voor je persoonlijke hygiëne instaan en je kleden.
 4. Je kan je woning onderhouden of huishoudelijke taken uitvoeren.
 5. Je bent in staat om te communiceren of sociale contacten te hebben.
 6. Je bent in staat om zonder toezicht te leven en je kan gevaarlijke situaties inschatten en vermijden.

Voor elke activiteit kan je een score behalen krijgen van 0 tot 3:

 • 0 = geen probleem;
 • 1 = beperkte moeilijkheden;
 • 2 = ernstige moeilijkheden;
 • 3 = je kan de activiteit niet alleen (zonder de hulp van een derde) uitvoeren.

Heb je 11 punten of meer voor de 6 activiteiten, dan heb je recht op een uitkering voor hulp van derden.