You are here

Ik moet mijn zaak gedwongen stopzetten. Wat nu?

Wanneer je gedwongen wordt om je activiteit te onderbreken of stop te zetten en daardoor plots geen inkomen meer hebt, dan kan je aanspraak maken op het overbruggingsrecht.

 

In welke situaties van gedwongen stopzetting kan je aanspraak maken op het overbruggingsrecht?

Het moet onmogelijk zijn om je activiteit tijdelijk of definitief verder te zetten door een van de volgende gebeurtenissen:

 • een natuurramp (overstroming, aardbeving, …)
 • een brand
 • je bedrijfsgebouwen of bedrijfsuitrusting zijn vernield
 • een allergie die veroorzaakt is door de uitoefening van je beroep

 

Waaruit bestaat het overbruggingsrecht?

 • Je behoudt je rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum 4 kwartalen zonder dat je je bijdragen moet betalen.
 • Je krijgt elke maand een uitkering en dit gedurende maximum 12 maanden.

Je kan verschillende keren een beroep doen op het overbruggingsrecht. Voorwaarde is wel dat de totale duur tijdens je volledige beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden. Ook de duur van het overbruggingsrecht bij faillissement en bij stopzetting om economische redenen telt mee voor die maximumduur.

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot.
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
 • Je bent verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van de stopzetting van je activiteit en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen.
 • Je bent in de voorafgaande periode de bijdragen verschuldigd als hoofdberoep.
 • Je hebt tijdens een tijdvak van zestien kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op de stopzetting, gedurende minstens vier kwartalen effectief bijdragen betaald.
 • Je oefent geen beroepsactiviteit meer uit en geniet ook geen vervangingsinkomen vanaf de eerste werkdag na de stopzetting.
 • Je krijgt het overbruggingsrecht niet door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijke onvolledige verklaringen.

 

Hoeveel bedraagt de uitkering van het overbruggingsrecht?

De uitkering van het overbruggingsrecht is afgestemd op het minimumpensioen voor zelfstandigen. Het bedrag varieert naargelang je al dan niet een gezin ten laste hebt.

maandelijks zonder gezinslast: 1.253,83 euro

maandelijks met gezinslast: 1.566,79 euro

 

Hoe vraag ik het overbruggingsrecht aan?

Vraag het overbruggingsrecht aan bij je socialeverzekeringsfonds. Doe dit voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je je zelfstandige activiteit hebt stopgezet. Voeg bij je aanvraag de nodige documenten waaruit de oorzaak van je stopzetting blijkt.