Recht op uitkering als arbeidsongeschikte zelfstandige

Uitkering voor arbeidsongeschiktheid

Als arbeidsongeschikte zelfstandige kan je recht hebben op de uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Periodes van arbeidsongeschiktheid van minder dan acht dagen worden niet vergoed. Periodes van arbeidsongeschiktheid van langer dan zeven dagen worden vergoed vanaf de eerste dag. 

Je ziekenfonds kent je een dagvergoeding toe voor elke dag van het jaar, behalve voor de zondagen.

Tijdens het eerste jaar (de primaire arbeidsongeschiktheid) hangt het bedrag van de uitkering af van je gezinssituatie.
Vanaf het tweede jaar (de invaliditeit) hangt het bedrag van de uitkering af van je gezinssituatie en de toekenning van de gelijkstelling wegens ziekte.

Bedragen uitkering voor arbeidsongeschiktheid

  Arbeidsongeschiktheid van minder dan 8 dagen Eerste jaar (per dag) Na 1 jaar zonder gelijkstelling (per dag) Na 1 jaar met gelijkstelling (per dag)
Met gezinslast - 76,42 euro 76,42 euro 76,42 euro
Alleenstaand - 60,56 euro 60,56 euro 60,56 euro
Samenwonend - 46,45 euro 46,45 euro 51,93 euro

Voorwaarden uitkering voor arbeidsongeschiktheid

Om een uitkering voor arbeidsongeschiktheid te kunnen krijgen, moet je:

 • aangesloten zijn bij een ziekenfonds;
 • een wachttijd van 6 maanden doorlopen hebben (of van de wachttijd vrijgesteld zijn);
 • je sociale bijdragen betaald hebben (of ervan vrijgesteld zijn);
 • het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door je behandelend arts laten invullen en ondertekenen;
 • het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan je ziekenfonds bezorgen binnen de 7 kalenderdagen (eerste dag arbeidsongeschiktheid niet inbegrepen), om de arbeidsongeschiktheid te erkennen.

Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gaat in op de begindatum van de periode van erkende arbeidsongeschiktheid.

Als de periode van erkende arbeidsongeschiktheid meer dan veertien dagen voor de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door je behandelend arts begint, kan het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen slechts ingaan vanaf de veertiende dag voor die datum van ondertekening. Die regel is niet van toepassing als de adviserend arts van je ziekenfonds oordeelt dat het een situatie van overmacht betreft. Die regel is ook niet van toepassing als je arbeidsongeschiktheid wordt verlengd of als je hervalt. We spreken van “hervallen” wanneer je binnen de 14 dagen volgend op een primaire arbeidsongeschiktheid of binnen de 3 maanden na invaliditeit opnieuw arbeidsongeschikt wordt.

Weigering of vermindering van je uitkering voor arbeidsongeschiktheid

In een aantal gevallen kan je uitkering voor arbeidsongeschiktheid geweigerd of verminderd worden. De weigering kan permanent of tijdelijk zijn.

Permanente weigering van je uitkering voor arbeidsongeschiktheid

Je krijgt geen uitkering meer wanneer je:

 • de wettelijke pensioenleeftijd bereikt

Zet je je zelfstandige beroepsactiviteiten na de wettelijke pensioenleeftijd voort? Dan heb je recht op de eerste zes maanden van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat je evenveel sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep en je geen rustpensioen geniet.

 • het slachtoffer bent van een ongeval veroorzaakt door een zware fout die je zelf hebt begaan
 • zelf je beroepsactiviteit verderzet

Hervat je je vroegere of een andere beroepsbezigheid zonder voorafgaande toestemming van de adviserend arts van je ziekenfonds, dan zal je de uitkeringen die je ten onrechte hebt gekregen, moeten terugbetalen.

Tijdelijke weigering van je uitkering voor arbeidsongeschiktheid

Je uitkering kan voor een bepaalde periode geweigerd worden door:

 • nalatigheid
 • bedrog
 • vervalsing van documenten

Vermindering van je uitkering voor arbeidsongeschiktheid

Je uitkering voor arbeidsongeschiktheid kan verminderd worden in de volgende situaties:

 • Je krijgt nog andere uitkeringen.
 • Vanaf de 7de maand waarin je je vroegere of een andere beroepsbezigheid hervat met toestemming van de adviserende arts van je ziekenfonds.
 • Je zit in de gevangenis en hebt geen personen ten laste.

Tegemoetkoming voor hulp van derden

Als arbeidsongeschikte zelfstandige kan je recht hebben op een extra uitkering van 28,24 euro per dag (forfaitair bedrag) voor hulp van derden vanaf de 4de maand dat je arbeidsongeschikt bent wanneer je moeilijkheden hebt om gewone dagelijkse handelingen uit te voeren.

Vraag je erkenning van de behoefte aan hulp van derden aan bij je ziekenfonds. Je ziekenfonds bepaalt je graad van behoefte aan hulp van derden op basis van de volgende activiteiten:

 1. Je kan je verplaatsen.
 2. Je kan zelf eten en zelf maaltijden bereiden.
 3. Je kan zelf voor je persoonlijke hygiëne instaan en je kleden.
 4. Je kan je woning onderhouden en huishoudelijke taken uitvoeren.
 5. Je bent in staat om te communiceren en sociale contacten te hebben.
 6. Je bent in staat om zonder toezicht te leven en je kan gevaarlijke situaties inschatten en vermijden.

Je ziekenfonds betaalt de tegemoetkoming voor hulp van derden, samen met de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Jaarlijkse inhaalpremie

Als arbeidsongeschikte zelfstandige kan je één keer per jaar, in de maand mei, recht hebben op een extra uitkering: de inhaalpremie van 329,39 euro. 

Je hebt recht op de inhaalpremie als de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

 • je bent minstens 1 jaar arbeidsongeschikt op 31 december van het voorbije jaar;
 • je bent nog arbeidsongeschikt in mei van het lopende jaar.

Je ziekenfonds betaalt de inhaalpremie in de maand mei, samen met de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Extra informatie