Wanneer heb je recht op een minimumpensioen?

Het pensioen dat je krijgt op basis van je beroepsinkomsten, kan onder bepaalde voorwaarden verhoogd worden tot het minimumpensioen.

We bekijken eerst of je in aanmerking komt voor een minimumpensioen. Is dat het geval, dan berekenen we je pensioenbedrag.

Wanneer heb je recht op een minimumpensioen?

Je hebt recht op een minimumpensioen als je kan bewijzen dat je een loopbaan van minstens 30 jaar hebt (2/3 van een volledige loopbaan van 45 jaar).

Voor de duur van je loopbaan, houden we rekening met:

  • je loopbaan als zelfstandige, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) (maxistatuut),
  • je loopbaan als werknemer in België,
  • je loopbaan in een andere lidstaat van de Europese Unie,
  • je loopbaan in een land waarmee België een socialezekerheidsovereenkomst heeft afgesloten.

Vraag je een overlevingspensioen aan? Dan gaat het om de loopbaan van je overleden echtgeno(o)t(e).

Voorbeeld

Marc werkte 24 jaar als zelfstandige en 17 jaar als werknemer.

Marc kan een loopbaan bewijzen van 41 jaar (24 + 17) en heeft dus recht op het minimumpensioen.

 

Was je meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxistatuut? Voor bepaalde meewerkende echtgenoten geldt een soepelere voorwaarde om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen.

Hoe wordt het minimumpensioen berekend?

Voldoe je aan de loopbaanvoorwaarde voor het minimumpensioen, dan berekenen we je pensioenbedrag.

Voor de berekening van het bedrag van je minimumpensioen houden we enkel rekening met je loopbaan in België als zelfstandige of helper.

Om na te gaan op welk pensioenbedrag je recht hebt, berekenen we twee bedragen:

  • je pensioenbedrag op basis van je beroepsinkomsten en
  • je pensioenbedrag op basis van het minimumpensioen:
    • We vermenigvuldigen het bedrag van het minimumpensioen met je loopbaanbreuk als zelfstandige of als helper.
    • Als je ook een pensioen als werknemer krijgt, verminderen we het minimumpensioen als de som van het bedrag van je pensioen als zelfstandige en van je Belgisch pensioen als werknemer boven een bepaald plafond ligt.

Je hebt automatisch recht op het hoogste van de twee bedragen.

Wanneer wordt dit minimumpensioen beperkt?

Krijg je ook een pensioen als werknemer, dan mag de som van het bedrag van je pensioen als zelfstandige en van je (Belgisch) pensioen als werknemer niet groter zijn dan een bepaald plafond. Is dit toch het geval, dan wordt het minimumpensioen zoveel als nodig is verminderd.

Voorbeeld van een pensioenberekening op basis van het minimumpensioen

Marc (ongehuwd) werkte 24 jaar als zelfstandige en 17 jaar als werknemer.

Zijn rustpensioen als werknemer bedraagt 10.000 EUR per jaar.

Zijn rustpensioen als zelfstandige, berekend op basis van zijn beroepsinkomsten als zelfstandige, bedraagt 9.200 EUR.

Stap 1: de loopbaanbreuk

De loopbaanbreuk in de regeling voor de zelfstandigen bedraagt hier 24/45sten.

We vermenigvuldigen het minimumpensioenbedrag voor een volledige loopbaan (20.862,51 EUR) met die loopbaanbreuk:

20.862,51 EUR X 24/45sten = 11.126,67 EUR

Stap 2: eventuele beperking tot het plafondbedrag

Hierna bekijken we of de som van Marc zijn werknemerspensioen en het resultaat van onze berekening voor zijn zelfstandigenpensioen lager is dan het minimumpensioenbedrag voor een volledige loopbaan (20.862,51 EUR).

Is die som hoger, dan wordt het bedrag dat berekend werd op basis van de loopbaanbreuk (in dit voorbeeld 11.126,67 EUR) verminderd met zoveel als nodig is.

10.000 EUR + 11.126,67 EUR = 21.126,67 EUR

Het bedrag ligt 264,16 EUR hoger dan het plafond van 20.862,51 EUR. Het minimumpensioen van 11.126,67 EUR wordt verminderd met dit verschil.

11.126,67 EUR – 264,16 EUR = 10.862,51 EUR

Het bedrag berekend in functie van het minimumpensioen is hier 10.862,51 EUR.

Welk pensioen wordt uiteindelijk toegekend aan Marc?

Het voordeligste bedrag wordt toegekend.

In het geval van Marc is dat voor zijn loopbaan als zelfstandige het (beperkt) minimumpensioen, nl. 10.862,51 EUR, omdat dat voordeliger is dan het pensioenbedrag berekend op basis van zijn beroepsinkomsten (9.200 EUR).
Daarbij komt dan nog zijn rustpensioen als werknemer (10.000 EUR).

Het gaat hier om een voorbeeld. Wil je graag jouw situatie berekenen? Bezoek mypension.be of neem contact op met onze dienst Pensioen via het gratis nummer 1765.

Wanneer heb je recht op een minimumovergangsuitkering?

Je hebt recht op de minimumovergangsuitkering als de overgangsuitkering berekend op de beroepsinkomsten lager is dan het minimumoverlevingspensioen vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk.

Hiervoor is geen minimale loopbaanvoorwaarde.