Wat als ik mijn bijdragen niet betaal?

Als je je sociale bijdragen niet betaalt, dan kunnen er verhogingen aangerekend worden.

  Verhogingen

  Socialezekerheidsbijdragen moeten uiterlijk op de laatste dag van het betrokken kwartaal op de rekening van je socialeverzekeringsfonds staan. 

  Heb je op het einde van het kwartaal op de uiterste betalingsdatum je sociale bijdragen niet of niet volledig betaald, dan rekent je socialeverzekeringsfonds een verhoging van 3% aan op het niet betaalde deel.

  Zolang je de bijdrage niet volledig betaald hebt, wordt bij het verstrijken van elk kwartaal telkens opnieuw een verhoging van 3% aangerekend op dat deel van de hoofdsom dat niet betaald is.

  Heb je op het einde van het kalenderjaar je bijdragen die voor het eerst in dat jaar gevorderd werden nog altijd niet betaald, dan rekent je socialeverzekeringsfonds op 1 januari van het jaar daarop ook nog eens een eenmalige bijkomende verhoging van 7% aan op dat deel van je bijdragen dat je nog niet betaald hebt.

  Er worden nooit verhogingen aangerekend op verhogingen. Verhogingen worden enkel toegepast op de hoofdsom van de sociale bijdragen.

  Kwijtschelding van verhogingen aanvragen

  Je kan vragen om de verhogingen niet te moeten betalen. Je kan je aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen voor een bepaald kwartaal pas indienen nadat je alle sociale bijdragen voor dat kwartaal betaald hebt. De verhogingen zelf hoef je dus niet te betalen om een aanvraag te kunnen indienen.

  Hoe aanvragen?

  • Dien je aanvraag in bij je socialeverzekeringsfonds.
   Een aanvraag tot kwijtschelding van verhogingen kan ingediend worden door:
   • de zelfstandige zelf;
   • de hoofdelijk aansprakelijke: als hoofdelijk aansprakelijke moet je het rijksregisternummer vermelden van de zelfstandige die verhogingen verschuldigd is. Voeg ook een bewijsstuk toe dat aangeeft dat de persoon voor wie je de aanvraag indient, tijdens de aangevraagde periodes daadwerkelijk aan het werk is geweest.
   • je boekhouder die een volmacht heeft gekregen van de zelfstandige voor wie hij de aanvraag indient (het bewijs van volmacht moet worden bijgevoegd);
   • je socialeverzekeringsfonds.
  • Motiveer je aanvraag.
   Je moet aantonen dat je te laat betaald hebt door:
   • Overmacht
    Bijvoorbeeld: diefstal, brand, natuurramp, wegenwerken, ...
   • Een geval dat berust op de goede trouw van de betrokkene, wanneer de schuldenaar, door de speciale aard van de uitgeoefende bezigheid, zich te goeder trouw kon beschouwen niet onderworpen te zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. 
   • Een behartigenswaardig geval
    Bijvoorbeeld: ernstige financiële moeilijkheden (grote schuldenlast, faillissement) of medische problemen (ziekte van de betrokkene of van een familielid). 
  • Voeg bewijsstukken toe die je aanvraag motiveren:
   • Bijvoorbeeld: aanslagbiljet van de laatste 2 jaar, kopie van het vonnis of van de beslissing van de rechtbank, bewijsstukken van schulden, afbetalingsplannen, … Als je in je motivatie medische redenen aanhaalt, hoef je geen uitgebreide medische verslagen te bezorgen. Een attest/bewijs dat aantoont dat je niet kon/kan werken is voldoende.
    Je motivering moet gelden voor de kwartalen waarvoor je de aanvraag indient.
    Bijvoorbeeld: als je aanvraag betrekking heeft op het jaar 2016, dan moet je ze motiveren voor het jaar 2016.

    Specifieke situaties

    Geen gegronde reden voor kwijtschelding

    De volgende situaties worden niet als een gegronde reden beschouwd om kwijtschelding van de verhogingen te krijgen:

    • Je hebt de betalingsberichten niet ontvangen door een fout van je socialeverzekeringsfonds of door een probleem met de post. 
     De betaling van de sociale bijdragen van de zelfstandigen is een verplichting van openbare orde. Als zelfstandige word je geacht op de hoogte te zijn van het bedrag van de sociale bijdragen die je moet betalen en van je plicht om die bijdragen elk kwartaal te betalen. Van deze regel kan enkel afgeweken worden bij een regularisatie.
    • Je boekhouder maakte een fout. 
     Het staat je vrij om de beroepsaansprakelijkheid van je boekhouder in te roepen, zodat hij de schade herstelt die hij jou heeft toegebracht. Je moet echter wel nog altijd de verhogingen betalen.
    • Je leeft een afbetalingsplan na bij je socialeverzekeringsfonds voor de betaling van je sociale bijdragen. 
     Er zijn nog bijkomende indicatoren nodig om je staat van behoefte aan te tonen.

    Kwijtschelding van verhogingen zonder motivering (na aanvraag)

    Onder bepaalde voorwaarden kan je in een aantal gevallen kwijtschelding van verhogingen krijgen zonder dat je dit uitgebreid moet motiveren. Je moet wel nog altijd een aanvraag indienen. 

    • Bij een eerste laattijdige betaling in je carrière, als die betaling maar op één kwartaal betrekking heeft en alsnog binnen de 8 dagen werd uitgevoerd (betalingsincident).
    • Bij een collectieve schuldenregeling wanneer de schuldeiser (het socialeverzekeringsfonds) ertoe wordt gebracht om de interesten te moeten verminderen.
    • Bij effectieve steun verleend door het OCMW.
    • Bij overlijden van de betrokkene: het deel van de verhogingen aangerekend tussen het moment waarop de notaris de tegoeden uit de nalatenschap ontving en het moment waarop de bijdragen betaald werden.
    • In de gevallen waarvoor de voogdijminister de objectieve voorwaarden heeft beschreven en heeft beslist om ze bij de behartenswaardige gevallen onder te brengen.
     Bijvoorbeeld: varkenspest, blauwtongziekte, crisis, terroristische aanslagen, …

    Behandeling van de aanvraag zonder dat de hoofdsom betaald is

    In de volgende situaties kan je aanvraag behandeld worden zonder dat de hoofdsom betaald is.

    • Bijdragen die aan de gerechtsdeurwaarder worden gestort (dwangbevel).
    • Bij een faillissement.
    • Bij een collectieve schuldenregeling.

    Hoe lang kan mijn socialeverzekeringsfonds mijn bijdragen opvorderen?

    Je socialeverzekeringsfonds heeft 5 jaar de tijd om je bijdragen op te vorderen, te rekenen vanaf 1 januari volgend op het jaar waarvoor ze verschuldigd zijn. 

    Het bijdragesupplement dat eventueel moet betalen als je een zelfstandige activiteit start of hervat, verjaart pas op 1 januari van het 8ste jaar dat volgt op het jaar waarin je (opnieuw) gestart bent.

    De verjaringstermijn begint opnieuw te lopen in de volgende gevallen: 

    • Je wordt ondertussen gedagvaard voor de arbeidsrechtbank.
    • Je krijgt de uitspraak van de rechter met daarin een bevel tot betaling.
    • Bij beslaglegging.
    • Je erkent schuld (je vraagt bijvoorbeeld een afbetalingsplan of betaalt al een deel).
    • Je krijgt een aangetekende brief waarin je fonds de bijdragen opvordert.
    • Je bent nog niet aangesloten en het RSVZ maant je aan om je in regel te stellen.