Wat met mijn sociale bijdragen als ik ziek ben?

Als je voor langere tijd ziek bent, kan je vragen om geen sociale bijdragen meer te moeten betalen (gelijkstelling wegens ziekte).

Je blijft dan wel nog sociaal verzekerd en hebt dan nog altijd recht op een pensioen en ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Voorwaarden

  • Je bent al minstens 90 kalenderdagen zelfstandige. Dit betekent dat je je sociale bijdragen van het kwartaal vóór het kwartaal van de ingang van de gelijkstelling moet betaald hebben.
  • Je bent als arbeidsongeschikt erkend door de adviserend arts van je ziekenfonds.
  • Je hebt je zelfstandige beroepsactiviteit volledig stopgezet.
  • Je beroepsactiviteit wordt niet in jouw naam door een tussenpersoon verder uitgeoefend.

Begin en einde van de gelijkstelling wegens ziekte

Begin

De gelijkstelling wegens ziekte gaat in vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal waarin je arbeidsongeschikt wordt.
Tenzij je arbeidsongeschikt wordt in de eerste maand van het kwartaal. Dan heb je al onmiddellijk recht op de gelijkstelling wegens ziekte.

Einde

De gelijkstelling wegens ziekte eindigt vanaf het kwartaal waarin je je beroepsactiviteit hervat.
Tenzij je terug start in de derde maand van het kwartaal. Dan eindigt de gelijkstelling wegens ziekte in het volgende kwartaal.
Hervat je je beroepsactiviteit niet? Dan behoud je de gelijkstelling wegens ziekte tot en met het kwartaal van het einde van de arbeidsongeschiktheid.

Hoe aanvragen?

Je kan gelijkstelling wegens ziekte aanvragen bij je socialeverzekeringsfonds of bij het RSVZ.

Voeg bij je aanvraag de volgende documenten:

  • het attest van arbeidsongeschiktheid dat je ziekenfonds doorstuurt
  • het bewijs dat je je zelfstandige activiteit hebt stopgezet

Extra informatie