Je aanvraag voor vrijstelling van bijdragen: onderzoek en beslissing

Onderzoek van de aanvraag

Het RSVZ onderzoekt je aanvraag en stelt een gemotiveerd voorstel van beslissing op.

Gemotiveerd voorstel van beslissing

Je krijgt het gemotiveerde voorstel van beslissing met een aangetekende brief.

Mogelijkheid om gehoord te worden

Ga je niet akkoord met het voorstel van beslissing? Dan heb je 12 werkdagen om een verzoek in te dienen om je aanvraag mondeling toe te lichten.

Je zult gehoord worden binnen de maand volgend op je verzoek. Daarna neemt het RSVZ een gemotiveerde definitieve beslissing.

Als je binnen die 12 werkdagen niet reageert, dan wordt het voorstel van beslissing definitief.

Definitieve beslissing

Het RSVZ neemt, na je gehoord te hebben, een gemotiveerde definitieve beslissing. Je krijgt die gemotiveerde beslissing met een aangetekende brief.

Heb je niet tijdig gevraagd om gehoord te worden, dan wordt het voorstel van beslissing definitief bij het verstrijken van de termijn van 12 werkdagen na de kennisgeving van het voorstel van beslissing.

Bezwaar ten gronde

Ga je niet akkoord met de definitieve beslissing? Dan heb je een maand de tijd om een bezwaar in te dienen bij de Beroepscommissie Vrijstelling bijdragen (Willebroekkaai 35, 1000 Brussel), te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing na gehoord te zijn, of na het verstrijken van de 12 werkdagen vanaf de kennisgeving van het voorstel van beslissing.

Het bezwaar moet gemotiveerd zijn.

Je zult dan opgeroepen worden om gehoord te worden binnen de 30 kalenderdagen volgend op het verzoek.

Bezwaar tegen de wettigheid van de beslissing

De administratieve definitieve beslissing en de beslissing van de Beroepscommissie kunnen aangevochten worden voor de Arbeidsrechtbank binnen de 2 maanden volgend op de kennisgeving van de beslissing.