Onze Mission Statement

Onze opdracht

Het RSVZ - in 1971 opgericht als het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - is een dynamische en mensgerichte federale openbare socialezekerheidsinstelling. We beschermen het sociaal statuut van de zelfstandige ondernemers vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen en werken hiervoor samen met de zelfstandigenorganisaties. Op die manier dragen we bij tot hun sociaal en economisch welzijn.

 

Onze taken

Het RSVZ beschermt het sociaal statuut van de zelfstandige ondernemers op meerdere fronten.

Wij kiezen voor een geïntegreerde benadering bij het uitvoeren van ons takenpakket: 

 • erover waken dat de zelfstandige ondernemers hun verplichtingen naleven, rekening houdend met de nationale en internationale context
 • de zelfstandigenpensioenen berekenen en toekennen
 • de bijdragen innen en de Nationale Hulpkas, het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ, beheren
 • het globaal financieel beheer van het sociaal statuut waarborgen
 • mee strijden tegen fraude en het oneigenlijk gebruik van het sociaal statuut
 • gegevens over zelfstandige ondernemers en vennootschappen verzamelen en beheren in databanken
 • doelgericht informeren en communiceren 
 • beantwoorden aan nieuwe verwachtingen van onze partners door studies, initiatieven en voorstellen
 • het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (ABC) begeleiden, deelnemen aan zijn activiteiten en instaan voor zijn secretariaat
 • de aanvragen tot vrijstelling van bijdragen onderzoeken en erover beslissen
 • externe audits op de socialeverzekeringsfonsdsen uitvoeren

 

Onze waarden

Het RSVZ wil in al zijn activiteiten klantgericht, objectief, mensgericht, innovatief, efficiënt, transparant en stimulerend zijn. Wij vinden een goede samenwerking met onze partners en een duurzaam beleid belangrijk.

Klantgericht

De klant staat altijd centraal. Onze zelfstandige ondernemers en partners kunnen rekenen op een professionele, correcte en toegankelijke dienstverlening.

Objectief

Het RSVZ is onpartijdig, betrouwbaar en integer. We behandelen iedereen gelijk en de rechtszekerheid van onze beslissingen is gewaarborgd.

Mensgericht

De cultuur van het RSVZ is gebaseerd op verantwoordelijkheidszin, initiatief en creativiteit.

Innovatief

De ondernemende wereld  is voortdurend in verandering. Wij spelen op die evoluties in om hen een kwaliteitsvolle service aan te bieden.

Efficiënt

Het RSVZ zet zijn menselijke en financiële middelen optimaal in om zijn doelstellingen te bereiken.

Transparant

We communiceren open en transparant, zowel intern (medewerkers) als extern (zelfstandige ondernemers, partners).

Stimulerend

Zelfontplooiing is een recht. Het RSVZ stimuleert zijn medewerkers om hun competenties aan te scherpen en verantwoordelijkheid op te nemen in de organisatie. 

 

Onze visie

Het RSVZ is het kennis- en expertisecentrum voor de sociale bescherming van zelfstandige ondernemers. Onze medewerkers willen een brug zijn naar de zelfstandige ondernemers, vennootschappen, socialeverzekeringsfondsen en andere partners.

“Het RSVZ, uw innovatieve partner voor de sociale bescherming in een ondernemende wereld”