Overgangsuitkering

Voldoe je niet aan de leeftijdsvoorwaarde om een overlevingspensioen te krijgen? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor de overgangsuitkering, een tijdelijke uitkering voor de langstlevende echtgeno(o)t(e).

Op 1 oktober 2021 werd de duur van de overgangsuitkering verlengd. De voorwaarden om een overgangsuitkering te ontvangen, blijven ongewijzigd. 

Voorwaarden

Duur van het huwelijk

 • Je was wettelijk getrouwd met de zelfstandige / helper op het moment van overlijden.
 • Jullie waren minstens één jaar getrouwd.
  of
 • Jullie waren minder dan één jaar getrouwd, maar hebben eerder wettelijk samengewoond. De onafgebroken duur van het huwelijk en van de wettelijke samenwoning bedraagt samen minstens één jaar.

De duur van minstens één jaar is niet vereist in volgende situaties:

 • Jullie hebben een kind samen.
 • Het overlijden is het gevolg van een ongeval of beroepsziekte na jullie huwelijk.   
 • Er was op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste waarvoor jij of je echtgeno(o)t(e) kinderbijslag kreeg.

Beroepsloopbaan als zelfstandige of als helper van je overleden echtgeno(o)t(e) bewijzen

Om een overgangsuitkering te kunnen krijgen, moet je de beroepsloopbaan als zelfstandige of als helper van je overleden echtgeno(o)t(e) bewijzen, tenzij hem/haar al een rustpensioen als zelfstandige was toegekend.

Komen in aanmerking: de kalenderjaren en -kwartalen voor het kwartaal waarin je echtgeno(o)t(e) overleed.

Ja kan de beroepsloopbaan bewijzen door aan te tonen dat de sociale bijdragen betaald werden.

Wanneer heb je geen recht op een overgangsuitkering?

Je hebt geen recht op een overgangsuitkering:

 • wanneer je hertrouwd bent;
 • wanneer je van de erfenis uitgesloten bent, omdat je veroordeeld bent voor een misdrijf tegenover je overleden echtgeno(o)t(e).

Hoelang kan ik de overgangsuitkering krijgen?

Vanaf 1 oktober 2021

De duur van de overgangsuitkering is afhankelijk van je gezinssituatie op het moment van het overlijden van je echtgeno(o)t(e).

 • Heb je geen kind ten laste? Dan heb je recht op 18 maanden overgangsuitkering.
 • Heb je een kind ten laste en is of wordt hij/zij minstens 13 jaar in het jaar van het overlijden van je echtgeno(o)t(e)? Dan heb je recht op 36 maanden overgangsuitkering.
 • Heb je een kind ten laste jonger dan 13 jaar in het jaar van het overlijden van je echtgeno(o)t(e), een kind ten laste met een handicap (ongeacht de leeftijd) of krijg je postuum een kindje 300 dagen na het overlijden? Dan heb je recht op 48 maanden overgangsuitkering.

Om te bepalen of er een kind ten laste is, wordt gekeken of je overleden echtgeno(o)t(e) kinderbijslag ontving voor dat kind op het ogenblik van het overlijden.

Heb je meerdere kinderen ten laste? Dan is de leeftijd dat je jongste kind bereikt in het kalenderjaar waarin de echtgeno(o)t(e) overlijdt doorslaggevend bij het vaststellen van de duur van de overgangsuitkering.

Opgelet, wanneer je hertrouwt, wordt de overgangsuitkering stopgezet.

Vóór 1 oktober 2021

Indien je al een overgangsuitkering ontvangt volgens de oude wetgeving dan bepaalt de oorspronkelijke einddatum van die overgangsuitkering of de duur ervan verlengd wordt:

 • de einddatum valt na 30 september 2021:
  • de oorspronkelijke duur van de overgangsuitkering (12 of 24 maanden) wordt verlengd tot in totaal 18 maanden, respectievelijk 36 of 48 maanden, naargelang de gezinssituatie op het moment van het overlijden van de echtgeno(o)t(e) (zie criteria hierboven).
 • de einddatum viel vóór 1 oktober 2021:
  • de duur van je overgangsuitkering liep ten einde nog vóór de nieuwe wetgeving in werking trad op 1 oktober 2021. De oorspronkelijke duur van je overgangsuitkering wordt in dat geval niet verlengd.

Bedrag

Er wordt rekening gehouden met de loopbaan als zelfstandige en met de beroepsinkomsten van je overleden echtgeno(o)t(e).

De aldus berekende overgangsuitkering mag wel niet minder bedragen dan een minimumbedrag, vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van je overgangsuitkering.

Aanvraag

Na het overlijden van je echtgeno(o)t(e) kan je een overgangsuitkering aanvragen. Om de volledige duur van de overgangsuitkering te ontvangen, moet je je aanvraag binnen de 12 maanden na het overlijden indienen. Doe je dat niet, dan ontvang je de overgangsuitkering voor een kortere periode.

In een paar gevallen moet je geen aanvraag indienen en wordt je recht op een overgangsuitkering automatisch onderzocht. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer je overleden echtgeno(o)t(e) al een rustpensioen als zelfstandige ontving.

Extra informatie