You are here

Permanent in het buitenland werken

Werken in het buitenland kan gevolgen hebben voor je sociale zekerheid. In principe betaal je maar in 1 land voor je sociale zekerheid. Internationale verdragen regelen je sociale zekerheid.

 

Grensarbeid: werken in een buurland

Woon je in België en ben je zelfstandige in een buurland? Als je dan minstens één maal per week terugkeert naar je woonland, ben je grensarbeider. De socialezekerheidswetgeving van het werkland is dan van toepassing. Voor de ziekteverzekeringgelden er speciale voorschriften.

Let op: Je mag grensarbeid niet verwarren met werken in een grensonderneming.

 

Werken binnen de Europese Economische Ruimte

De Europese Unie heeft een eigen systeem van rechtsregels opgebouwd om aan te wijzen welke wetgeving van toepassing is op een bepaalde activiteit.

Overgangsregeling

Om te vermijden dat je van de ene op de andere dag onder de wetgeving van een andere lidstaat zou vallen, geldt een overgangsregeling:

  • Als je voor 1 mei 2010 via de Verordening 1408/71 al onder worpen was aan de wetgeving van een bepaalde lidstaat en als je toestand ongewijzigd blijft, dan kan je nog 10 jaar aan die wetgeving onderworpen blijven.
  • Wanneer het je beter uitkomt, kan je kiezen voor de aanwijsregels van de Verordening 883/04. Je moet je keuze dan kenbaar maken bij het bevoegde socialezekerheidsorgaan in de lidstaat onder wiens wetgeving je wilt vallen.

Kies je voor de nieuwe verordening voor 1 augustus 2010, dan kan je met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2010 onder de toepassing vallen van deze nieuwe verordening.

Na 1 augustus 2010 heeft je keuze voor de nieuwe verordening pas effect de maand daarna.

 

Werken buiten de Europese Economische Ruimte

Er is een socialezekerheidsverdrag

Dan bepaalt het verdrag welke wetgeving van toepassing zal zijn, en waar je welke rechten kunt genieten.
Bekijk de lijst met de verdragen.

Let op: Elk land bepaalt zelf of een activiteit een loontrekkende is of een zelfstandige. Er zijn zelfs landen waar de sociale zekerheid geen onderscheid maakt tussen een loontrekkende en een zelfstandige beroepsbezigheid. Je kan in het buitenland dus identiek hetzelfde werk verrichten als in België, maar daar behandeld worden als werknemer.

Er is geen socialezekerheidsverdrag

  • Je werkt slechts in één staat: enkel de wetgeving van het werkland is van toepassing.
  • Je bent in België zelfstandige en in het andere land werknemer of zelfstandige: je zal voor je sociale zekerheid in beide landen verplichtingen hebben.

Bezoek de website van de Overzeese Sociale Zekerheid voor meer info