Primostarter

Definitie

Wat betekent dat juist: primostarter?

Wettelijke verplichtingen

Als primostarter heb je dezelfde wettelijke verplichtingen als alle zelfstandigen.

Alles over Wettelijke verplichtingen van zelfstandigen

Sociale bijdragen

Een lagere minimumbijdrage

De minimale sociale bijdrage van de primostarters voor de eerste vier kwartalen is lager dan die van de andere zelfstandigen in hoofdberoep. Daardoor betaal je voor die eerste vier kwartalen minder sociale bijdragen als je inkomsten beperkt zijn. Met hogere inkomsten betaal je dezelfde bijdragen als de andere zelfstandigen in hoofdberoep.

Die lagere sociale bijdragen worden automatisch toegepast op het moment dat je definitieve bijdragen berekend worden. Je socialeverzekeringsfonds kan dat pas doen als de fiscus de inkomsten van het betrokken bijdragejaar heeft vastgesteld (meestal een of twee jaar later).

Tijdens het bijdragejaar betaal je voorlopige sociale bijdragen. In principe is dat de minimale sociale bijdrage voor zelfstandigen in hoofdberoep, berekend op het minimuminkomen van die zelfstandigen.
Als je tijdens het bijdragejaar al verlaagde voorlopige bijdragen wil betalen, dan moet je aan je socialeverzekeringsfonds vragen om je voorlopige bijdragen te verminderen in functie van je geraamde inkomsten. Je betaalt wel altijd minstens de minimale sociale bijdrage voor primostarters.

Dat is enkel mogelijk wanneer je aannemelijk maakt dat je inkomsten van het bijdragejaar waarin één of meer van je eerste vier kwartalen liggen, lager zullen zijn dan het minimuminkomen van zelfstandigen in hoofdberoep.

Opgelet! Als je werkelijke inkomen van het bijdragejaar toch hoger is dan het bedrag waarop je de verminderde voorlopige bijdragen hebt betaald, dan worden bij de eindafrekening van de definitieve bijdragen niet alleen een supplement aangerekend, maar ook verhogingen.

Als je een zelfstandige artistieke beroepsactiviteit hebt, dan wordt de lagere minimumbijdrage vanaf 1 oktober 2022 toegepast voor de eerste acht kwartalen. Je moet dan in het bezit zijn van een zelfstandigheidsverklaring, afgeleverd door de Commissie Kunstenaars, of van een kunstwerkattest, afgeleverd door de Kunstwerkcommissie, voor de betrokken kwartalen.

Een eenmalige korting op de sociale bijdragen van het eerste kwartaal

Primostarters krijgen een eenmalige korting op de sociale bijdragen van hun eerste kwartaal van activiteit.

Die korting wordt meteen verrekend met de voorlopige bijdrage die verschuldigd is voor het eerste kwartaal. De korting wordt ook toegekend als de betaalde bijdrage daardoor lager is dan de minimumbijdrage.

De korting wordt toegekend aan zelfstandigen die ten vroegste op 1 april 2022 een activiteit als primostarter aanvatten.

Alles over Sociale bijdragen

Rechten

Ook met verlaagde sociale bijdragen bouw je dezelfde sociale rechten op als de andere zelfstandigen in hoofdberoep.