Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2014

Nr.TitelDatum
Advies 2014/13bisOntwerp van programmawet van december 2014 - Regeringsamendement betreffende de welvaartsenveloppe en de financiering van de sociale zekerheid22/01/2015
Advies 2014/13Ontwerp van programmawet van december 2014 Regeringsamendement betreffende de welvaartsenveloppe en de financiering van de sociale zekerheid15/12/2015
Verslag 2014/03Naar een nieuwe pensioenhervorming: een lezing vanuit het zelfstandigenstelsel van de pensioenvoorstellen opgenomen in het Federaal Regeerakkoord27/11/2014
Advies 2014/12Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen27/11/2014
Advies 2014/11Voorontwerp van programmawet van december 2014 - Titel pensioenen27/11/2014
Advies 2014/10bisOntwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 131bis, §1septies en 131ter, §1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen27/11/2014
Advies 2014/10Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 131bis, §1septies en 131ter, §1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen19/11/2014
Advies 2014/09Overgangsmaatregelen in het kader van de hervorming van het vervroegd pensioen27/03/2014
Verslag 2014/02Voorafbeelding van de begroting 201510/07/2014
Verslag 2014/01Voorstel van begrotingscontrole 201427/03/2014
Advies 2014/08Het sociaal statuut van huisartsen en geneesheer-specialisten in opleiding27/03/2014
Advies 2014/07Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging20/03/2014
Advies 2014/06De opleiding tot huisarts: gelijkstelling in het kader van de pensioenopbouw20/03/2014
Advies 2014/05Voorontwerp van wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance - Welvaartsaanpassingen26/02/2014
Advies 2014/04Ontwerpteksten betreffende de hervorming van het overlevingspensioen en de invoering van een overgangsuitkering07/02/2014
Advies 2014/03Wetsontwerp tot wijziging van het beginsel van eenheid van loopbaan30/01/2014
Advies 2014/02Wetsontwerp tot uitbreiding van de toekenningsvoorwaarden inzake het minimumpensioen30/01/2014
Advies 2014/01Ontwerpteksten betreffende het in aanmerking nemen van de laatste loopbaankwartalen voor de berekening van het pensioen30/01/2014