Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2017

Nr. Titel Datum
Advies 2017/18 Een wettelijk kader voor bijverdienen 30/11/2017
Advies 2017/17 Verhoging van het bedrag van de overgangsuitkering voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing 23/11/2017
Advies 2017/16 Invoering van nieuwe bijdragedrempels voor starter 16/10/2017
Verslag 2017/15 Voorstel tot verhoging van de Wijninckx-bijdrage 09/10/2017
Advies 2017/14 Financiering van de sociale zekerheid : terugverdieneffecten van de tax shift en invulling van de notie ‘effectieve uittredeleeftijd’ 28/09/2017
Verslag 2017/04 Evaluatie van de AFA-procedure 28/09/2017
Advies 2017/12 Hervorming van de sociale bijdragen: invloed van de regularisaties van sociale bijdragen op de pensioenrechten 20/07/2017
Advies 2017/13 Hervorming van het beginsel van eenheid van loopbaan 19/07/2017
Verlslag 2017/03 Voorafbeelding van de begroting 2018 - Meerjarenramingen 2019-2020 06/07/2017
Advies 2017/11 Voorstel tot invoering van een bijdragekrediet en van bijkomende bijdragedrempels in het kader van de vermindering van voorlopige bijdragen 13/06/2017
Verslag 2017/10 Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen 09/06/2017
Advies 2017/08 De toekenning van de moederschapshulp 09/06/2017
Advies 2017/09 Welvaartspremie 18/05/2017
Advies 2017/07 Psychomotorische therapeuten 18/05/2017
Advies 2017/06 Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging ingevolge de begrotingscontrole 18/05/2017
Advies 2017/05 Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging 11/04/2017
Advies 2017/04 Verhoging van sommige uitkeringsbedragen voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing 23/03/2017
Verslag 2017/02 Voorstel van begrotingscontrole 2017 23/03/2017
Advies 2017/03 Hervorming van het beginsel van eenheid van loopbaan 10/02/2017
Advies 2017/02 Verzekeringsplicht van VZW-mandatarissen 26/01/2017
Verslag 2017/01 Het statuut bijberoep 26/01/2017
Advies 2017/01 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen 26/01/2017