Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2018

Nr. Titel Datum
Advies 2018/21 Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor 2019 19/12/2018
Advies 2018/20 Maatregelen in de strijd tegen de sociale fraude: prioriteiten van het Comité 19/12/2018
Advies 2018/19 Ontbreken van een adres in het Rijksregister: kennisgeving van de administratieve geldboeten 19/12/2018
Advies 2018/18 Heraansluitingen na schrapping wegens fictieve aansluiting 07/12/2018
Advies 2018/17 Actieplan Sociale fraudebestrijding 2019 30/11/2018
Advies 2018/16 Controle op onbelast bijverdienen 16/11/2018
Advies 2018/15 Overdracht van bepaalde bevoegdheden van de FOD Sociale Zekerheid naar het RSVZ 23/10/2018
Verslag 2018/03 Voorafbeelding van de begroting 2019 Meerjarenramingen 2020-2021 26/06/2018
Advies 2018/14 Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging 26/06/2018
Advies 2018/13 Invoering van een regeling zwaar werk voor zelfstandige 20/06/2018
Advies 2018/12 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen 20/06/2018
Advies 2018/11 Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken 20/06/2018
Advies 2018/10 Uitbouw van een register van werkende vennoten 13/06/2018
Advies 2018/09 Toekenning van een gezinspensioen ten laste van het zelfstandigenstelsel in geval van een pensioen als ambtenaar in hoofde van de echtgeno(o)t(e) 24/05/2018
Advies 2018/08 Limosaverplichting zelfstandigen: definitie van de risicosectoren 24/05/2018
Advies 2018/07 Voorstel van Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie: het begrip werknemer 24/05/2018
Advies 2018/06 Versterking van de sociale bescherming van grensarbeiders 22/03/2018
Advies 2018/05 Pensionering en vrijstelling van bijdragen 22/03/2018
Verslag 2018/02 Voorstel van begrotingscontrole 2018 22/03/2018
Advies 2018/04 Vrijstelling van de bijdragen: verbetering van de procedure 22/02/2018
Advies 2018/03 Behandelingstermijn aanvraag pensioen 22/02/2018
Advies 2018/02 Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor 2018 22/02/2018
Advies 2018/01 Alternatief voor de aangetekende zending 05/02/2018
Verslag 2018/01 Pensioenberekening o.b.v. puntenstelsel in het zelfstandigenstelsel 16/01/2018