Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2019

Nr. Titel Datum
Advies 2019/14 Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake de zelfstandigen 28/11/2019
Advies 2019/13 De tendensen en de voorwaarden van de ontwikkeling van de zelfstandige arbeid : opmerkingen van het ABC bij het advies van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 28/11/2019
Advies 2019/12 Ontwerp van Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020 15/11/2019
Verslag 2019/03 Arbeidsongeschikte zelfstandigen en hun socioprofessionele reintegratie 26/09/2019
Advies 2019/11 Bedragen van de evenwichtsdotatie 2018 en 2019 11/09/2019
Advies 2019/10 Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor 2019 05/09/2019
Verslag 2019/02 Voorafbeelding van de begroting 2020 - Meerjarenramingen 2021-2024 02/08/2019
Advies 2019/09 Opbouw van pensioenrechten in geval van overbruggingsrecht en vrijstelling van bijdragen 23/05/2019
Advies 2019/08 Europese aanbeveling betreffende de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen 23/05/2019
Verslag 2019/01 Burn-out 23/05/2019
Advies 2019/07 De correctiecoëfficiënt in het pensioenstelsel voor zelfstandigen 24/04/2019
Advies 2019/06 Welvaartsaanpassingen 2019-2020 24/04/2019
Advies 2019/05 Bedragen van de evenwichtsdotaties 2017 en 2018 29/03/2019
Advies 2019/04 Controle van de bewakingssector 29/03/2019
Advies 2019/03 Overbruggingsrecht: uitbreiding van het toepassingsgebied 11/03/2019
Advies 2019/02 Opbouw van sociale rechten na de wettelijke pensioenleeftijd voorstel tot invoering van
een minimumbijdrage voor zelfstandigen zonder pensioen
06/02/2019
Advies 2019/01 Halftijds pensioen 29/01/2019