Algemeen Beheerscomité - Advies 2015/10bis

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3, §2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers