Algemeen Beheerscomité - Advies 2015/16

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot het aansluitingsattest voor zelfstandigen & ontwerp van ministerieel besluit houdende vastlegging van het model van aansluitingsattest beoogd in artikel 50 § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen