Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2024

Nr. Titel Datum
Advies 2024/07 Bedragen van de evenwichtsdotatie 2023 en 2024 13/05/2024
Advies 2024/06 Bedragen van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor 2023 en 2024 13/05/2024
Advies 2024/05 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek, teneinde de zogenaamde “opting-out”-overeenkomsten te verbieden 25/04/2024
Advies 2024/04 Arbeidsongevallenverzekering voor zelfstandige medewerkers werkzaam via een digitaal opdrachtgevend platform 25/03/2024
Advies 2024/03 Inhoudingsplicht in geval van sociale schulden: praktische modaliteiten 11/03/2024
Advies 2024/02 Parlementaire voorstellen houdende wijzigingen aan het  Asbestfonds 14/02/2024
Advies 2024/01 Toegelaten activiteit bij cumulatie van een vervroegd rustpensioen en een inkomen uit een flexi-job 06/01/2024