Bijzondere bijdrage voor de aanvullende pensioenen (Wijninckxbijdrage)

Bouw je als zelfstandige een hoog aanvullend pensioen op, dan moet je jaarlijks eventueel een bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen, de Wijninckxbijdrage, betalen.

DB2P, de Databank Aanvullende Pensioenen (beheerd door de vzw Sigedis), bepaalt eerst of je een Wijninckxbijdrage moet betalen en berekent dan de bijdrage.

Het RSVZ int de Wijninckxbijdrage.

Hoe weet ik als zelfstandige of ik een bijdrage voor de aanvullende pensioenen moet betalen?

In oktober van elk bijdragejaar laat DB2P je per brief weten

  • of je een jaarlijkse bijdrage voor de aanvullende pensioenen moet betalen
  • hoeveel je moet betalen
  • hoe je moet betalen

Opgelet! Je bent als zelfstandige zelf verantwoordelijk voor de correcte berekening van de Wijninckxbijdrage. Je moet dus zelf nagaan of de gegevens waarop de berekening gebaseerd is, correct zijn. Dit kan online op mypension.be, bij ‘Mijn berichten’ op de pagina ‘Aanvullend pensioen.

Is de berekening van de bijdrage fout?

Stel je een fout vast in de gegevens die dienen als basis voor de berekening of zijn ze onvolledig, neem dan contact op met je pensioeninstelling of verzekeraar. Enkel je pensioeninstelling of verzekeraar kan haar aangifte (basis voor de berekening van de bijdrage) aanpassen.

Wanneer moet ik een bijdrage betalen?

DB2P bepaalt eerst of je als zelfstandige al dan niet een bijdrage moet betalen en berekent dan de bijdrage.

Je moet een bijdrage betalen wanneer de som van je wettelijk pensioen en je verworven reserves voor je aanvullend pensioen op 1 januari van het voorgaande jaar je pensioendoelstelling overschrijdt.

Je pensioendoelstelling is een wettelijk referentiebedrag, vermenigvuldigd met je globale loopbaanbreuk (aantal al gepresteerde jaren als werknemer en als zelfstandige, gedeeld door 45).

Het wettelijk referentiebedrag 2018 bedraagt 78.453,60 euro.

Hoeveel moet ik dan juist betalen?

De jaarlijkse bijdrage bedraagt 3% van de premies die je als zelfstandige in het voorgaande jaar gestort hebt voor de opbouw van je aanvullend pensioen.

Wanneer moet de bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen betaald zijn?

De bijzondere bijdrage voor de aanvullende pensioenen (Wijninckxbijdrage) moet uiterlijk op 31 december van het bijdragejaar op de rekening van het RSVZ staan.

Bankrekeningnummer RSVZ voor Wijninckxbijdrage

BE06 6790 0247 5722

BIC PCHQBEBB

Gebruik bij de betaling zeker de gestructureerde mededeling die door DB2P werd meegedeeld.

Niet op tijd betaald?

Heb je niet op tijd betaald, dan stuurt het RSVZ je een herinneringsbrief. Betaal je daarna nog niet, dan zal het RSVZ een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder.

Denk eraan, het sturen van een herinneringsbrief en een gerechtelijke procedure brengen bijkomende kosten voor je mee.

Betaal je te laat, dan rekent het RSVZ per maand vertraging een verhoging van 1% aan op dat deel van de bijdrage dat je nog niet betaald hebt en dit, tot en met de maand van de betaling. Het RSVZ stuurt je een herinneringsbrief om de verhogingen te betalen.

Het RSVZ kan de verhogingen eventueel volledig of gedeeltelijk kwijtschelden bij overmacht of in andere behartigenswaardige gevallen.

Voorwaarden

  • De bijdrage en de herinneringskosten zijn ondertussen betaald.
  • Je stuurt een gemotiveerde aanvraag tot verzaking naar het RSVZ waarin je bewijst dat je niet op tijd kon betalen.

Vragen?

Vragen over de berekening of het bedrag van de Wijninckxbijdrage?

Bezoek www.db2p.be.

Mail naar db2p@sigedis.fgov.be.

Is de berekening van de Wijninckxbijdrage fout?

Stel je een fout vast in de gegevens die als basis dienen voor de berekening of zijn ze onvolledig, neem dan contact op met je pensioeninstelling of verzekeraar. Enkel je pensioeninstelling of verzekeraar kan haar aangifte (basis voor de berekening) aanpassen.

Denk eraan, je bent als zelfstandige zelf verantwoordelijk voor de correcte berekening van de Wijninckxbijdrage. Je hebt er dus alle baat bij om de gegevens waarop de berekening gebaseerd is, te controleren.

Ga naar mypension.be (‘Mijn berichten’ op de pagina ‘Aanvullend pensioen’) of mail naar db2p@sigedis.fgov.be voor meer info over de berekening.

Vragen over de betaling van de Wijninckxbijdrage?

Contacteer de Dienst Vennootschappen van het RSVZ.

Mail naar Mailbox-p2p@rsvz-inasti.fgov.be.

Extra informatie