Hoe zit het met de vennootschapsbijdrage voor buitenlandse vennootschappen?

De vennootschappen naar buitenlands recht die onderworpen zijn aan de Belgische belasting der niet-inwoners of aan de Belgische vennootschapsbelasting, moeten zich bij een socialeverzekeringsfonds aansluiten en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen.

Een buitenlandse entiteit moet dus aan twee criteria voldoen:

  • een vennootschap zijn;
  • onderworpen zijn aan de belasting der niet-inwoners of vennootschapsbelasting.

Wat moet je onder vennootschap verstaan?

De entiteit moet in haar land van oorsprong een rechtsvorm hebben die gelijkaardig is aan de vennootschapsvormen die in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn vastgelegd: bv, cv, vof, commV, SE en SCE.

Verenigingen, stichtingen, politieke partijen, ziekenfondsen, vakverenigingen, federaties, ... moeten zich bijgevolg niet bij een socialeverzekeringsfonds aansluiten en evenmin de bijdrage betalen.

Wat betekent onderworpen aan de belasting der niet-inwoners?

Buitenlandse vennootschappen zoals vastgelegd in artikel 2, § 1, 5, c), WIB 92 die:

  • een Belgische inrichting hebben in de zin van artikel 229, § 1 tot 3, WIB 92, 
  • eigenaar zijn van onroerende goederen die in België gelegen zijn,
  • zakelijke rechten hebben op onroerende goederen die in België gelegen zijn.

De beslissing tot onderwerping aan de belasting der niet-inwoners op grond van de voornoemde criteria behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de FOD Financiën.

Hoe weet ik of een buitenlands vennootschap zich moet aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en een vennootschapsbijdrage moet betalen?

Na ontvangst van een ingebrekestelling gestuurd door het RSVZ 

Het RSVZ informeert de buitenlandse vennootschap dat zij zich moet aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en de bijdrage moet betalen. Dit gebeurt nadat het RSVZ de informatie van de FOD Financiën heeft ontvangen waarin bevestigd wordt dat de vennootschap effectief werd onderworpen aan de Belgische belasting der niet-inwoners of aan de Belgische vennootschapsbelasting.

Aangezien het RSVZ die informatie van de FOD Financiën met een aantal jaren vertraging ontvangt, heeft de verplichting tot aansluiting en tot betaling betrekking op jaren die het lopende jaar voorafgaan.

Belangrijk! De onderwerping aan de belasting der niet-inwoners betekent niet dat de vennootschap een belasting in België betaalt, maar wel dat zij in België een fiscale aangifte moet indienen.

Aansluiting op vrijwillige basis

Als de entiteit meent dat ze aan de twee voornoemde criteria voldoet, namelijk een vennootschap zijn en onderworpen zijn aan de belasting der niet-inwoners, moet zij zich vanaf het begin van het vermoeden aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds naar keuze.

Het RSVZ zal de aansluiting valideren nadat het heeft gecontroleerd of de entiteit wel degelijk een vennootschap is.

Hoe kan ik een buitenlands vennootschap aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds?

Het RSVZ voegt bij de ingebrekestelling een lijst van socialeverzekeringsfondsen waarbij de vennootschap kan aansluiten.  De lijst kan je ook op eenvoudig verzoek krijgen.

Volgt er geen reactie binnen de 60 dagen, dan wordt de vennootschap ambtshalve aangesloten bij de Nationale Hulpkas, het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ.
 

Kan de vennootschap vrijgesteld worden van het betalen van de vennootschapsbijdrage?

De vennootschap kan in sommige gevallen (tijdelijk) vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage.

Niet-actieve vennootschap

De vennootschap kan vrijgesteld worden van de betaling van de jaarlijkse bijdrage als ze gedurende een volledig kalenderjaar geen enkele activiteit in België heeft uitgeoefend en dit kan bewijzen door middel van een fiscaal attest afgeleverd door de FOD Financiën.

Tijdelijke vrijstelling voor startende vennootschappen

Een startende vennootschap kan een tijdelijke vrijstelling voor de jaarlijkse vennootschapsbijdrage krijgen tijdens de eerste 3 jaar van haar bestaan (vanaf het jaar van oprichting in haar land van oorsprong). Je kan de vrijstelling aanvragen als:

  • de vennootschap gelijkgesteld kan worden met een personenvennootschap (alle vennootschappen behalve de nv en de buitenlandse gelijkaardige rechtsvormen);
  • de vennootschap ingeschreven is als inschrijvingsplichtige onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • de zaakvoerder(s) of bestuurder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder of bestuurder zijn, in de 40 kwartalen voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap, ten hoogste 12 kwartalen onderworpen zijn geweest aan het stelsel van de zelfstandigen in België. 

Vragen?

Vragen over de vennootschapsbijdrage?

Contacteer de dienst Vennootschappen van het RSVZ.
Mail naar vob-sov@rsvz-inasti.fgov.be of bel +32 2 546 41 93.

 

Extra informatie

Verwante pagina's
Vennootschapsbijdrage