Tegen wanneer moet ik de vennootschapsbijdrage betalen?

Je moet de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen tegen 31 december van elk bijdragejaar

Betaling tijdens jaar van oprichting

  • Werd je vennootschap opgericht vóór oktober, dan moet je de vennootschapsbijdrage betalen tegen 31 december van dat jaar.
  • Werd je vennootschap opgericht in oktober, november of december, dan moet je de vennootschapsbijdrage betalen uiterlijk op de laatste dag van de 3de maand die volgt op de maand waarin je vennootschap werd opgericht.

Vergeten te betalen?

Niet-betaalde bijdragen worden langs gerechtelijke weg gevorderd bij de vennootschap, maar ook, indien nodig, bij de personen die hoofdelijk aansprakelijk zijn (zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten).

Betaal je te laat, dan wordt er per maand vertraging een verhoging van 1% aangerekend op dat deel van de bijdrage dat je nog moet betalen. De verhogingen gaan verder tot en met de maand waarin je de schuld betaalt of tot het ogenblik waarop de gerechtelijke procedure wordt ingeleid.

Kon je niet op tijd betalen door overmacht of in andere behartenswaardige gevallen, dan kan het RSVZ de verhogingen eventueel volledig of gedeeltelijk kwijtschelden.

Voorwaarden

  • Je motiveert de aanvraag.
  • Je hebt de eigenlijke bijdrage en bijhorende kosten ondertussen betaald.

Dien hiervoor als vennootschap een aanvraag in bij je socialeverzekeringsfonds. Je fonds zal je aanvraag aan het RSVZ bezorgen.