Wat betekent de Brexit voor je sociaal statuut?

Werken en wonen in EU-lidstaat –Verenigd Koninkrijk, situatie gestart vóór eind 2020

Sinds 1 januari 2021 zijn de regels op het gebied van sociale zekerheid die golden tot 31 december 2020 niet meer van toepassing. Wel bevat het terugtrekkingsakkoord een specifieke clausule waardoor de Europese verordeningen van voor 1 januari 2021 van toepassing blijven in bepaalde situaties.

De oude regels blijven gelden in de volgende situatie:

  • Je bevond je voor het einde van de overgangsperiode al in een grensoverschrijdende situatie tussen een of meerdere lidstaten (EER en Zwitserland) en het Verenigd Koninkrijk;
  • En je blijft je ononderbroken in die situatie bevinden. Met andere woorden zolang je niet uitsluitend werkt / woont in een of meerdere Europese lidstaten of het Verenigd Koninkrijk.

Dezelfde regels als voordien blijven dan gelden. Bekijk daarom ook Werken binnen de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

Werken en wonen in EU-lidstaat – Verenigd Koninkrijk, situatie gestart vanaf 2021

Eind december 2020 sloten het Verenigd Koninkrijk en de EU een akkoord over de toekomstige relaties (Brexit-akkoord). Dit akkoord bevat de regels die van toepassing zijn op alle situaties die gestart zijn of onderbroken werden vanaf 2021.

Om te bepalen welke regels voor je sociale zekerheid gelden, neemt het akkoord de vroegere regels zo goed als volledig over. Dezelfde regels blijven dus gelden, maar dan met een andere wettelijke basis.

Concreet betekent dit dus vanaf 2021 het volgende:

  • Detacheringen naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk blijven mogelijk.
  • Bij gelijktijdige activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en één of meerdere EU-lidstaten, wordt op bijna dezelfde manier als vroeger bepaald-in welk land je sociale bijdragen moet betalen.
  • België blijft de hiervoor gekende A1-formulieren uitreiken. Het Verenigd Koninkrijk zal met nieuwe formulieren werken.

Nieuw is dat de betrokken lidstaten via het Brexit-akkoord niet langer na overleg een uitzondering op de wettelijke regels kunnen toestaan, daar waar de Europese verordeningen dit wel toelaten. Zo is het bijvoorbeeld niet langer mogelijk een detachering gestart na 31 december 2020 te verlengen voorbij de maximumduur van 24 maanden.

Belangrijk!

  • Dit zijn de regels op vlak van sociale zekerheid, specifiek om te bepalen welke socialezekerheidswetgeving van toepassing is. Voor andere delen van de sociale zekerheid (bijvoorbeeld kinderbijslag) kunnen de wijzigingen ingrijpender zijn.
  • De fundamentele beginselen van vrij verkeer met het Verenigd Koninkrijk gelden niet langer. Daarom moet je als zelfstandige ook altijd zelf nagaan of je na 31 december 2020 nog de toelating hebt om in het Verenigd Koninkrijk te verblijven of te werken. Deze verplichting staat los van je sociale zekerheid.

Vragen

Heb je vragen over jouw situatie? Of twijfel je over welke wetgeving van toepassing is? Neem dan contact op met de Internationale dienst van het RSVZ.
Bel naar +32 2 546 45 24.
Mail naar int@rsvz-inasti.fgov.be

Meer informatie