Aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds

Als zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds.

Wanneer moet ik aansluiten?

Voordat je start als zelfstandige moet je aangesloten zijn bij een socialeverzekeringsfonds naar keuze.

Doe je dit niet, dan:

 • riskeer je een administratieve boete van 500 euro tot 2.000 euro
 • krijg je een aanmaning die je 30 dagen de tijd geeft om alsnog aan te sluiten

Ben je na deze termijn van 30 dagen nog niet aangesloten bij een socialeverzekeringsfonds, dan word je automatisch lid van de Nationale Hulpkas, het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ.

Wie moet aansluiten?

Wie moet niet aansluiten?

 • Journalisten, perscorrespondenten en personen die auteursrechten genieten die al onder een ander sociaal statuut vallen dat minstens evenwaardig is aan dat van een zelfstandige in hoofdberoep. Dit betekent dat je moet voldoen aan de voorwaarden van een zelfstandig bijberoep.
 • Personen die worden gelijkgesteld met werknemers omdat er een wettelijk vermoeden van een arbeidsovereenkomst geldt. In bepaalde gevallen kan dat vermoeden weerlegd worden, in andere gevallen niet.
  Bijvoorbeeld: Je bent werknemer en verricht voor je werkgever daarenboven gelijkaardige prestaties in uitvoering van een aannemingsovereenkomst. Dan word je voor het geheel van je prestatie onweerlegbaar geacht verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst.
 • Personen die wel zelfstandige zijn, maar die voor de sociale zekerheid gelijkgesteld worden met werknemers.
  Bijvoorbeeld: goederenvervoerders.
 • Publieke mandatarissen
 • Deeleconomie: diensten die je buiten het professionele kader tegen betaling verleent via het onlineplatform dat erkend is door de FOD Financiën en waarvan de inkomsten belast worden volgens de bijzondere regels van de deeleconomie.
  Meer informatie over deeleconomie op de website van de FOD Financiën
 • Een land- of tuinbouwactiviteit op een beperkte oppervlakte door iemand die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt of een vervroegd pensioen krijgt.
 • Helpers die nog studeren en die recht geven op kinderbijslag.
 • Helpers die minder dan 90 dagen per jaar en niet regelmatig werken.
 • Ongehuwde helpers jonger dan 20 (= voor 1 januari van het jaar waarin ze 20 worden).

Kan ik van socialeverzekeringsfonds veranderen?

Op 1 januari van elk jaar, kan je veranderen van socialeverzekeringsfonds. Voorwaarde is wel dat je minstens 4 jaar bij je huidige fonds bent aangesloten.

Het fonds waarbij je wilt aansluiten, zal zelf de overstap verder in orde brengen.

Uitzonderingen

 • Ben je bijna gepensioneerd, dan kan je niet meer overstappen vanaf 1 januari van het jaar waarin je de pensioenleeftijd bereikt, of waarin je een vervroegd pensioen als zelfstandige krijgt.
 • Heb je nog schulden bij je huidig fonds, dan kan je daar niet weg.
 • Ben je meewerkende echtgeno(o)t(e), dan moet je altijd aangesloten zijn bij het fonds van je partner (gehuwd of samenwonend) die je helpt. Uiteraard kan je eventueel wel samen van socialeverzekeringsfonds veranderen.

Extra informatie