Wat betekenen de pensioenhervormingen 2021-2024 voor jouw pensioen?

Hieronder vind je een overzicht van de recent al doorgevoerde pensioenhervormingen.

Belangrijk om te weten: indien één van deze maatregelen een impact heeft op jouw pensioen, dan worden je pensioen en de raming van je pensioen op mypension.be automatisch aangepast. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Sinds 2021 werden volgende hervormingen doorgevoerd:

Verhoging van het minimumpensioen

Het minimumpensioen voor een volledige loopbaan werd in de periode 2021-2024 geleidelijk aan verhoogd.

Op 1 januari 2021, 1 januari 2022 en op 1 januari 2023 werd het minimumpensioen telkens verhoogd met 2,65%. 

Op 1 januari 2024 werd het minimumpensioen verhoogd met 2,08%, tevens de laatste verhoging die in deze pensioenhervorming werd voorzien. 

Daarnaast volgen de bedragen van de minimumpensioenen de consumptieprijsindex (indexeringen) en werden ze verhoogd ingevolge welvaartsaanpassingen op 1 juli 2021 (+2%) en op 1 juli 2023 (+2%).

Door de geleidelijke verhogingen van het minimumpensioen, de welvaartsaanpassingen en de indexeringen van de sociale uitkeringen tussen 2021 en 2024 werd de beoogde doelstelling van de hervorming, een minimumpensioen van 1.500 EUR netto per maand voor een volledige loopbaan, ruim behaald.

De bruto maandbedragen voor een volledige loopbaan van het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen zijn op 1 januari 2024:

  Bedrag december 2020 vóór de pensioenhervorming 
(bedragen aan toenmalige spilindex)
Bedrag op 01.01.2024
(bedragen aan huidige spilindex 172,61)
Alleenstaande pensioen 1.291,69 EUR 1.594,74 EUR
Gezinspensioen 1.614,10 EUR 1.992,79 EUR
Overlevingspensioen 1.274,43 EUR 1.573,43 EUR

 

Belangrijk!

De bovenvermelde bedragen van het minimumpensioen zijn van toepassing voor wie een volledige loopbaan (14.040/14.040 dagen) heeft. 

Heb je geen volledige loopbaan en wordt/werd je pensioen berekend op basis van het minimumpensioen, dan ontvang je het minimumpensioen in verhouding tot het aantal gepresteerde loopbaanjaren.

Verhoging van het pensioenplafond voor de inkomstenjaren 2021-2024

De zelfstandigenpensioenen worden berekend in functie van de geherwaardeerde beroepsinkomsten. Hierbij geldt een maximum, het pensioenplafond.

Vanaf inkomstenjaar 2021 mogen die maximuminkomsten hoger zijn (2,38% hoger tegenover het maximum 60.427,75 EUR in 2020).

Ook voor de inkomstenjaren 2022 en 2023 worden er verhogingen van de maximuminkomsten voorzien. De vierde verhoging die oorspronkelijk voorzien was voor het inkomstenjaar 2024, werd geschrapt.

Inkomstenjaar % verhoging t.o.v. plafond in 2020 (buiten de indexeringen) Bedrag inkomensplafond pensioenberekening
2021 +2,38% 61.865,94 EUR
2022 +4,82% 65.899,36 EUR
2023 +7,31% 74.488,69 EUR
2024 +7,31% 75.977,92 EUR

Afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor de pensioenberekening

De regering De Croo heeft de correctiecoëfficiënt afgeschaft voor de berekening van het zelfstandigenpensioen. Deze hervorming geldt voor inkomsten vanaf het jaar 2021.

Hierdoor verhoogt de pensioenopbrengst, berekend per jaar, vanaf het inkomstenjaar 2021.

De impact van deze maatregel laat zich voor het eerst voelen op de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2022.

Simulaties van de impact van de maatregel op het pensioenbedrag:

Geherwaardeerde bedrijfsinkomsten jaar 2021   Pensioenopbrengst voor het volledige jaar 2021 (1/45ste) op ingangsdatum 01.12.2022
(bruto bedragen in EUR, op jaarbasis)
 
    Zonder afschaffing correctiecoëfficiënt (=simulatie) Met afschaffing correctiecoëfficiënt (= reëel bedrag)
14.042,57 EUR
(= min. inkomsten hoofdberoep)
Gezin 176,26 EUR 254,88 EUR
  Alleenstaande 141,01 EUR 203,90 EUR
25.000 EUR Gezin 313,79 EUR 453,76 EUR
  Alleenstaande 251,03 EUR 363,01 EUR
45.000 EUR Gezin 564,83 EUR 816,77 EUR
  Alleenstaande 451,86 EUR 653,41 EUR
61.865,94 EUR
(= max. inkomsten)
Gezin 776,52 EUR 1.122,89 EUR
  Alleenstaande 621,22 EUR 898,31 EUR

Herwaardering van de proportionele pensioenen als zelfstandige (op basis van de beroepsinkomsten)

Op 1 juli 2021 werd een eerste structurele herwaardering van 1,7% doorgevoerd voor de pensioenen die op dat moment in uitbetaling waren én voor de nieuwe pensioenen:

 • Je pensioen wordt al uitbetaald: verhoging met 1,7% op 1 juli 2021.
 • Je pensioen gaat in vanaf 1 juli 2021 en vóór 1 juli 2023: het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar tot en met 2020 wordt verhoogd met 1,7%.

Op 1 juli 2023 werd een tweede structurele herwaardering van opnieuw 1,7% doorgevoerd:

 • Als je met pensioen gaat vanaf 1 juli 2023 wordt het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar tot en met 2020 verhoogd met 3,4% (= 1,7% + 1,7%).

Verlenging van de duur van de overgangsuitkering

Vanaf 1 oktober 2021 werd de duur van de overgangsuitkering verlengd. De overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering voor de langst levende huwelijkspartner die niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde voor een overlevingspensioen.  

Meer over De overgangsuitkering

Minimumpensioen meewerkende echtgeno(o)t(e)

Sinds 1 januari 2023 geldt een versoepelde loopbaanvoorwaarde voor het minimumpensioen voor meewerkende echtgenoten. 
Meewerkende echtgenoten die geboren zijn tussen 1 januari 1956 en 31 mei 1968 en die tijdens de periode van 1 januari 2003 en 30 september 2005 voor minstens 1 kwartaal sociale bijdragen betaalden als meewerkende echtgenoot in het maxi-statuut, komen hierdoor sneller in aanmerking voor een berekening in functie van het minimumpensioen.

Deze maatregel is van toepassing op gepensioneerden waarvan het pensioen voor het eerst is ingegaan vanaf 1 januari 2023.

Meer over Het minimumpensioen meewerkende echtgeno(o)t(e)

Verhoging van het grensbedrag toegelaten activiteit voor overlevingspensioen met kind(eren) ten laste

Vanaf 1 januari 2023 werden de toegelaten beroepsinkomsten voor weduwen/weduwnaars jonger dan 65 jaar die enkel een overlevingspensioen ontvangen, verhoogd in functie van het aantal kinderen ten laste.

Meer over De toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden

De nieuwe pensioenbonus

De regering wil vanaf 1 januari 2025 opnieuw een pensioenbonus invoeren.

Wat is de pensioenbonus?

Wanneer je verder blijft werken na de vroegste datum waarop je met pensioen kan gaan, dan kan je een pensioenbonus opbouwen. De vroegste datum waarop je met pensioen kan gaan, is ofwel de datum van je vervroegd pensioen, ofwel de wettelijke pensioenleeftijd als je niet voldoet aan de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan.

Hoe bouw je de de bonus op?

De opbouw van de pensioenbonus kan gedurende maximum 3 jaren, te tellen vanaf de vroegste datum waarop je met pensioen kan gaan, en stopt van zodra je je rustpensioen opneemt.

Hoe meer jaren je verder werkt als zelfstandige (of als werknemer, of als ambtenaar), hoe hoger het bedrag van je pensioenbonus is.

Indien je verder werkt als zelfstandige, dan opent elk kwartaal van effectieve tewerkstelling waarvoor je in regel bent met de sociale bijdragen, recht op de bonus. Gelijkgestelde kwartalen (bv. gelijkstelling ziekte) of kwartalen in voortgezette verzekering openen dus geen recht op de bonus.

Er is een overgangsperiode voorzien: de opbouw van de pensioenbonus kan al vanaf 1 juli 2024, op voorwaarde dat je vervroegd met pensioen kan gaan én dat je rustpensioen pas ten vroegste vanaf 1 januari 2025 ingaat. 

Wanneer heb je geen recht op de pensioenbonus?

 • Je bent al gepensioneerd.
 • Je bent nog niet gepensioneerd, maar je rustpensioen gaat in vóór 1 januari 2025.

Belangrijk om te weten: van zodra je een rustpensioen geniet (d.w.z. het rustpensioen werd je een eerste keer uitbetaald), kan je hier geen afstand meer van doen. 

Gaat je rustpensioen (als zelfstandige en/of als werknemer en/of als ambtenaar) in vóór 1 januari 2025 en wil je toch een pensioenbonus opbouwen? Dan moet je je rustpensioen uitstellen tot 1 januari 2025 of later en verder werken.

Hoeveel bedraagt de bonus?

Het bedrag van de bonus is afhankelijk van het aantal loopbaanjaren dat je hebt op de vroegste datum waarop je met pensioen kan gaan.

Een loopbaanjaar wordt geteld indien er in een jaar voor ten minste 2 kwartalen pensioenrechten worden opgebouwd als zelfstandige, of, indien een jaar minstens 104 gewerkte dagen telt als werknemer of als ambtenaar of in het buitenland (een EU-land of een land waarmee België een internationale overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft afgesloten).

 • Heb je minder dan 43 loopbaanjaren op de vroegste datum waarop je met pensioen kan gaan?
  • Het bedrag van de pensioenbonus verhoogt naargelang je langer verder werkt. Voor elk volledig jaar dat je verder werkt, bouw je volgende netto pensioenbonus op:
   • 1e jaar: 3.775 euro
   • 2e jaar: 7.550 euro
   • 3e jaar: 11.325 euro
  • ​​​​​​Als je de volledige 3 jaar langer werkt, dan kan je dus een bonus van 22.650 euro netto opbouwen.
 • Heb je een loopbaan van 43 loopbaanjaren of meer op de vroegste datum waarop je met pensioen kan gaan?

  • Voor elk jaar waarin je verder werkt, bouw je een netto pensioenbonus van 11.325 euro op.
  • Als je de volledige 3 jaar langer werkt, dan kan je dus een bonus van 33.975 euro netto opbouwen.

Opmerkingen:

 • Werk je geen 3 volledige jaren verder, dan wordt de bonus pro-rata de gewerkte periode berekend. 
  Voorbeeld:
  Werk je nog 1,5 jaren verder na de vroegste datum waarop je met pensioen kunt? Dan heb je voor in totaal 6 kwartalen bonus opgebouwd, namelijk 4 kwartalen in het eerste jaar en en 2 kwartalen in het tweede jaar.
 • Er geldt een bonusplafond: de som van je wettelijke pensioenen, je aanvullende pensioenen en je pensioenbonus mag niet hoger zijn dan 7.969,69 euro bruto per maand.

Moet ik de pensioenbonus aanvragen?

Neen. Wanneer jouw rechten op een rustpensioen worden onderzocht, dan wordt automatisch nagegaan of je recht hebt op de nieuwe pensioenbonus.

Hoe wordt de bonus uitbetaald?

Standaard wordt de pensioenbonus in één bedrag uitbetaald. Je kan er ook voor kiezen om je pensioenbonus in een maandelijks bedrag te ontvangen.

De Federale Pensioendienst zorgt voor de uitbetaling van de bonus. 

Heb je recht op een bonus? Dan zal de Federale Pensioendienst je contacteren om te vragen naar jouw voorkeur voor de uitbetaling.

De pensioenbonus zal enkele maanden na de start van je pensioen worden uitbetaald.

Voorbeeldsituaties

 • Je ontvangt al een rustpensioen (als zelfstandige en/of werknemer en/of ambtenaar)
  Je kan geen pensioenbonus opbouwen. Indien je een oude pensioenbonus ontvangt, dan behoud je die.
 • Je geniet op dit moment nog geen rustpensioen, maar je kan al met pensioen gaan vóór 1 januari 2025
  • Je kan geen pensioenbonus opbouwen als je je pensioen opneemt vóór 1 januari 2025.
  • Je kan wel een pensioenbonus opbouwen, als je je rustpensioen uitstelt naar 1 januari 2025 of later. In dat geval kan je een bonus opbouwen ten vroegste vanaf 1 juli 2024 (of later, indien jouw vroegste pensioendatum na 1 juli 2024 ligt) indien je verder blijft werken. Je kan gedurende maximum 3 kalenderjaren een bonus opbouwen. De opbouw van de bonus stopt na het 3e jaar of wanneer u met pensioen gaat.
 • Je kan pas ten vroegste vanaf 1 januari 2025 met pensioen gaan
  Je kan een pensioenbonus opbouwen als je verder werkt na je vroegste pensioendatum. Je kan gedurende maximum 3 kalenderjaren een bonus opbouwen. De opbouw van de bonus start vanaf de vroegste datum waarop je met pensioen kan (en ten vroegste op 1 juli 2024) en stopt na het 3e jaar of wanneer u met pensioen gaat.

Vragen over deze maatregel?

De wetgeving werd pas gestemd. Wacht dus nog even vooraleer je ons contacteert.

Het antwoord op de meest gestelde vragen, vind je wel al hierboven. Daaruit kan je wel al afleiden wat de pensioenbonus voor jou kan betekenen. We vullen deze informatie ook regelmatig aan.

Belangrijk om te weten: indien één van deze maatregelen een impact heeft op jouw pensioen, dan worden je pensioen en de raming van je pensioen op mypension.be automatisch aangepast. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Aanpassingen in de toegangsvoorwaarde voor het minimumpensioen

De regering werkt een maatregel uit die een bijkomende voorwaarde oplegt om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen.

Om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen, zal je niet enkel een loopbaan van 2/3e van een volledige loopbaan, nl. 30 jaren, moeten bewijzen (= de huidige toegangsvoorwaarde), maar moet je daarnaast ook een minimum van 64 kwartalen van effectieve tewerkstelling bewijzen.

Deze maatregel zal ten vroegste ingaan vanaf 1 januari 2025. Er zullen overgangsmaatregelen van toepassing zijn voor degenen die de komende jaren met pensioen gaan:

 • Ben je geboren vóór 1963?
  Dan moet je enkel een loopbaan van 30 jaren bewijzen.
 • Ben je geboren tussen 1 januari 1963 en 31 december 1968?:
  • Je hebt al 30 loopbaanjaren op 1 januari 2025? Dan moet je enkel een loopbaan van 30 jaren bewijzen.
  • Je hebt nog geen loopbaan van 30 jaren op 1 januari 2025? Dan wordt het vereiste aantal jaren van effectieve tewerkstelling stelselmatig verhoogd naargelang je geboortejaar.

Vragen over deze maatregel?

De wetgeving werd pas gestemd. Wacht dus nog even vooraleer je ons contacteert.

Het antwoord op de meest gestelde vragen, vind je wel al hierboven. We vullen deze informatie ook regelmatig aan.

Belangrijk om te weten: indien één van deze maatregelen een impact heeft op jouw pensioen, dan worden je pensioen en de raming van je pensioen op mypension.be automatisch aangepast. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Komen er nog hervormingen aan?

Er staan ook nog hervormingen op de planning, maar die zijn nog niet omgezet in wetgeving en dus nog niet definitief.

Bekijk het overzicht van de maatregelen die nog niet definitief zijn